ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Навчальний процес у цикловій комісії здійснюється молодим колективом фахівців високого професійного рівня у складі 15 чоловік.

 

Мета циклової комісії – формування нове покоління високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів. Викладачі мають високий науково-методичний потенціал, який реалізується в розробці нормативної документації, створенні навчально-методичних посібників, науково-методичного забезпечення предметів. Особлива увага в умовах кредитно-модульної системи надається організації самостійної роботи студентів і, в зв'язку з цим, викладачі ПВНЗ «Медичний коледж» працюють над розробкою методичного забезпечення для самостійної роботи студентів та вдосконаленням форми поточного і модульного контролю, беруть участь у підготовці і проведенні науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів.

 

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

 

Тимків Леся Пилипівна,

працює в коледжі з 1 вересня 2003 року, з 1 вересня 2007 року є викладачем неорганічної, органічної, аналітичної, медичної хімій.

Тимків Л.П. добре володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховної роботи. Навчальний матеріал викладає доступно та зрозуміло для студентів. Під час проведення занять створює атмосферу психологічного комфорту, що забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів. Послідовно впроваджує технологію модульного навчання, перебуває в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, використовує мультимедійне забезпечення для кращого засвоєння навчального матеріалу студентами, впроваджує технології модульного навчання та удосконалює форми та методи відповідно до вимог Болонського процесу. Якість своєї роботи підвищує шляхом впровадження та активного використання різноманітних тестових завдань, практичних навичок під час проведення практичних занять. Інтелігентна, ввічлива, творчо-ініціативна.

 

 

Описание: Описание: Описание: P3190069

 

 

Гевко Володимир Романович,

викладач органічної хімії (спеціальність 5.12010201 – «Фармація»), медичної хімії (спеціальність 5.12010102 –«Сестринська справа»), Охорони праці та безпеки життєдіяльності. Працює в ПВНЗ «Медичний коледж» з 1 вересня 2003 року.

 

Навчальний процес на заняттях з хімії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та спрямовується на формування освіченої гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, адаптації в соціально-культурній сфері. На своїх заняттях Гевко В.Р. використовує інтерактивні методи навчання: мозковий штурм, обери позицію, дебати тощо. Так, в основі цих методів лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного і творчого мислення. Під час використання інтерактивних методів навчання вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних та розвивальних завдань; формуються компетенції, яких потребує сучасне життя, зокрема:- соціальні (вміння працювати в групі, набуття навичок у прийнятті рішень); - інформаційні (вміння самостійно здобувати, аналізувати, використовувати інформацію, користуючись інформаційними технологіями); - комунікативні (вдосконалення спілкування в групі); - саморозвитку та самоосвіти (виникнення потреби і готовність постійно навчатися індивідуально або в групі); Викладач створює та використовує на заняттях сучасні мультимедійні комплекси, які надають великі можливості для ефективного вивчення дисципліни, розвивають в студентів логічне мислення та естетичні смаки. При проведенні лабораторно-практичних занять робиться акцент на відпрацювання практичних навичок. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Експериментальне вивчення впливу іонізуючого опромінення на шлунково-кишковий тракт та корекція порушень антиоксидантними засобами», пишу наукові статті. Брав участь в наукових конференціях, є автором і співавтором ряду статей, співавтором методичних рекомендацій на тему «Профілактика виникнення тератогенних та ембріотоксичних ефектів за допомогою застосування комбінованого препарату з фолієвою кислотою».

 

Описание: Описание: Описание: Стечишин

 

Стечишин Ірина Павлівна

працює в у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 1 вересня 2009 року.

 

З 1 вересня 2009 року працює у цикловій комісії хіміко-фармацевтичних дисциплін, а саме викладачем таких дисципліни: Техніка лабораторних робіт, Аналітична хімія та Технології ліків у студентів спеціальностей 5.12010201 «Фармація». На заняттях намагається якомога більше зацікавити студентів, сформувати у них потребу постійного самовдосконалення, поглиблення знань та засвоєння практичних навичок. Під час проведення практичних занять впроваджує різноманітні форми і методи навчання, застосовує практичне використання положень предметів, які викладає, що дозволяє легко зробити методична підготовка до занять. Насамперед, найбільшу увагу звертає на засвоєння студентами практичних навичок, а не лише теоретичного матеріалу. Викладачем постійно проводиться оновлення та доповнення методичного забезпечення, як традиційного так і нетрадиційного напрямку, для чого вивчаються напрацювання інших педагогічних працівників. Для успішного проведення лекційних занять з метою кращого засвоєння студентами матеріалу, регулярно розробляє та використовує мультимедійне забезпечення.

 

 

 

 

АМБРОЗЮК Ольга Богданівна працює в у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» з 1 січня 2007 року викладачем фармакології, з вересня 2007 року викладачем фармацевтичної хімії. На заняттях використовує різноманітні форми й методи навчання, вибір яких обумовлюється основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання. Значну увагу приділяє розвитку самостійних навичок студентів. На заняттях уміло створює атмосферу психологічного комфорту, що забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів. Впроваджує передовий педагогічний досвід, перебуває в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. Відповідальна. Врівноважена. Комунікабельна. Підгірна Орися Василівна працює в коледжі з 1 вересня 2005 року, є викладачем Технології виготовлення ліків, Технологія гомеопатичних засобів, Технологія косметичних засобів (спеціальність 5.110201 «Фармація»). Досвідчений викладач, що навчає студентів власним прикладом, оскільки сама є працівником аптеки, що дозволяє наблизити навчання студентів до практики і проаналізувати сучасні найтиповіші помилки молодих спеціалістів, та розглянути нестандартні ситуації, що можуть виникнути в подальшому при роботі по спеціальності.

 

 

Петрушка Світлана Богданівна,

викладач I-ої кваліфікаційної категорії,

працює в медичному коледжі з 1 вересня 2007 року викладачем хімії.

 

Кваліфікований спеціаліст, досконало володіє та впроваджує різноманітні форми і методи навчання, вибір яких обумовлюється основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання. Глибоко розкриває і показує практичне застосування положень предмета, який викладає, створює основи для трудового навчання і професійної орієнтації студентів. Стимулює активність студентів на заняттях пізнавальними і практичними завданнями, формує потребу в самостійному отриманні знань, в творчому переосмисленні засвоєного. Значну увагу приділяє як засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, так і володіння ними практичних навичок. Методична підготовка дозволяє легко змінювати форми проведення практичних занять, бачить можливість свого предмета для морального виховання студентів. На заняттях вміло створює атмосферу психологічного комфорту, що є основою спілкування з студентами. Перебуває в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, використовує мультимедійне забезпечення для кращого засвоєння навчального матеріалу студентами, впроваджує технології модульного навчання та удосконалює форми та методи відповідно до вимог Болонського процесу, систематично вивчає досягнення передового педагогічного досвіду викладачів Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського. Бере участь в організації виховної роботи коледжу, є куратором академічної групи, формує у студентів почуття патріотизму, національної гідності.

Хіневич Неля Богданівна

викладач фармацевтичних дисциплін

У 2008 р. закінчила фармацевтичний факультет „Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського” де і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Клінічна фармація” та здобула кваліфікацію клінічного провізора.

У 2009 р. закінчила інтернатуру при „Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського” де було присвоєно звання провізора – спеціаліста за спеціальністю „Клінічна фармація”.

У 2009-2010 році працювала клінічним провізором у аптеці м. Тернополя.

З 1 грудня 2010 року працює викладачем фармацевтичних дисциплін у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж».

 

 

Муран Леся Юріївна

викладач фармакології, фармацевтичної хімії,

основ медичного та фармацевтичного товарознавства.

У 2011 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю Клінічна фармація”.

У 2012 році отримала диплом магістра за спеціальністю Клінічна фармація”.

З 1 вересня 2012 року викладає у Приватному вищому навчальному закладі “Медичний коледж”

 

Панасюк Еліна Анатоліївна

викладач фармацевтичних дисциплін.

У 2011 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського за спеціальністю провізор.

У 2012 році закінчила інтернатуру та магістратуру у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського.

З січня 2012 року працює викладачем фармацевтичних дисциплін у Приватному вищому навчальному закладіМедичний коледж”.