ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Навчальна та науково-методична робота

 

До складу циклової комісії входять фундаментальні дисципліни, які вивчаються студентами ІІ,ІІІ курсу спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація», «Стоматологія». Доклінічні дисципліни створюють основу медичних знань, без яких неможливо освоїти і зрозуміти клінічні дисципліни. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації учбового процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції науково - природних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Реалізований комплексний, систематичний підхід в рішенні проблеми якості навчання.

В навчальний процес викладачами впроваджені новітні навчальні та комп'ютерні програми, професійно спрямовані ситуаційні задачі, «ділові (імітаційні) ігри», тестовий комп’ютерний контроль знань. З 2006 року навчання проводиться згідно до вимог Болонського процесу, і навчальні програми та плани дисциплін адаптовані до цих вимог. Значна увага приділяється питанню методичного забезпечення самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної. Оскільки світова наука свідчить - не існує інших шляхів оволодіння знаннями і уміннями, ніж самостійна пізнавальна діяльність студентів. Викладачі циклової комісії активно працюють над розробкою розширених методичних комплексів для самостійної підготовки студентів до практичних занять. Лекційні і практичні заняття мають структуру міжпредметних зв'язків, що значно підвищує оптимізацію учбового процесу і, що не менш важливо, забезпечують основу для поліпшення “виживання знань”, оскільки інтегрованість навчання є основним дидактичним принципом професійної орієнтації учбового процесу. Колектив циклової комісії працює над удосконаленням лекцiйних i практичних занять, готує методичнi розробки для практичних занять. Впроваджуються новi методи навчання та контролю знань студентiв. В кiнцi практичного заняття здiйснюється тестування по вивченiй темi iз залученням тестових завдань множинного вибору типу "Крок".

За період існування циклової комісії, оформлено велику кількість навчальних стендів, започаткувала свою роботу лабораторія анатомії. Дисципліни, які забезпечуються цикловою комісією:

§        Анатомія та фізіологія людини;

§        Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї;

§        Патологічна анатомія та патологічна фізіологія;

§        Патоморфологія та патофізіологія;

§        Основи генетики;

§        Медична біологія;

§        Мікробіологія, вірусологія та імунологія;

§        Загальна гігієна з основами екології;

§        Основи гістології;

§        Безпека життєдіяльності;

§        Нетрадиційна медицина;

§        Фізіотерапія, ЛФК, масаж;

§        Медична і соціальна реабілітація;

 

 

Навчально-наукова матеріальна база циклової комісії Лекції та практичні заняття  роводяться у сучасних, великих, лекційних аудиторіях, навчальних кімнатах. Практичні навики студенти мають змогу відпрацьовувати у лабораторіях анатомії та ЛФК.

Навчальна база дозволяє проводити навчання студентів на найсучаснішому рівні.

Лабораторії та кабінети комп’ютеризовані, оснащені стендами, стелажами з навчальними препаратами, муляжами, необхідним інструментарієм, наочними матеріалами.

Лекційна аудиторія оснащена мультимедійним проектором. Розміщення навчально-методичних матеріалів на дисках дає можливість студентам самостійно вивчати матеріал, працюючи з комп'ютером.

 

Викладачі циклової комісії:

 

 

 

Михайлишин Галина Іванівна,

Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач мікробіології та медичної біології.

 

Описание: IMG_0213 

У коледжі під час проведення практичних  занять  використовуються мікробіологічні дослідження з технікою лабораторних робіт. На кожному практичному  занятті студенти працюють з мікроскопами, розглядаючи різні види мікроорганізмів і бактерій відповідно до теми.

Викладач заняття проводить на високому фаховому та методичному рівнях. Навчальний матеріал викладає доступно та зрозуміло для студентів. На заняттях використовує різноманітні форми  й методи навчання, різні практичні навички. Під час проведення занять     створює атмосферу психологічного комфорту, що забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних  можливостей студентів. Описание: P5030217Доступно викладений матеріал дає змогу студентам легко оволодіти дисципліною. Якість своєї роботи підвищує шляхом впровадження та активного використання мультимедійних лекцій, різноманітних тестових завдань, практичних навичок під час проведення практичних занять. Впроваджує технологію модульного навчання.  Інтелігентна, ввічлива, творчо ініціативна.

 

Викладачем розроблено календарно-тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання з дисциплін:

- 5.12010104 “Стоматологія”  - Основи мікробіології, вірусології та імунології,

- 5.12010102 Сестринська справа – Мікробіологія;

- 5.12010101 Лікувальна справа – Мікробіологія;

- 5.12010105 Акушерська справа– Основи мікробіології з імунологією,

- 5.12020101 “ Фармація”- Основи мікробіології та імунології;

-  5.12010102 “ Сестринська справа” –  Медична біологія.

Створено мультимедійні лекції, комплекс розширених методичних вказівок  з мікробіології.

 

 

Опацька Галина Михайлівна, 1960 р.н.

спеціаліст вищої категорії. Закінчила Тернопільський медичний інститут, 1984р. Спеціальність: Фізіотерапія , ЛФК, масаж.

Дисципліна: Медична та соціальна реабілітація, Нетрадиційна медицина, Фізіотерапія

 

На своїх заняттях використовує інтерактивні методи навчання:  мультимедійне забезпечення  лекцій,    тестовий  контроль,   тощо.

Заняття з студентами проводить на високому методичному рівні. У своїй діяльності постійно використовує сучасні досягнення в галузі науки і медицини.   Значну увагу приділяє розвитку самостійних навичок студентів.

На заняттях уміло створює атмосферу психологічного комфорту, що забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів. Впроваджує передовий педагогічний досвід, перебуває в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. Бере участь в організації виховної роботи в коледжі.

 

Гевко Володимир Романович, 1977р.н.

спеціаліст вищої категорії. Закінчив ТДПУ 2000р.Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти.

Біологія. викладач ОБЖД.

Дисципліна: Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

Буратинська Оксана Ярославівна

спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, викладач анатомії людини, фізіології

 

 

Кузьмінчук Наталія Миколаївна

спеціаліст другої категорії, викладач анатомії та фізіології людини, лікар-терапевт приймального відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»;

 

 

Івасик Ніна Мар’янівна

спеціаліст першої категорії, викладач анатомії людини;

 

 

 

Киричок Микола Володимирович

спеціаліст другої категорії, викладач анатомії людини, фізіології, закінчив Дніпропетровський медичний інститут у 1988 р. за спеціальністю лікувальна справа.

 

 

Тимків Леся Пилипівна,

спеціаліст другої категорії, викладач генетики, медичної генетики

 

 

Описание: моя фотка

КРІЛЬ Олена Володимирівна

кандидат географічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач основ екології