ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Навчальна діяльність.

Навчальний процес у цикловій комісії здійснюється молодим колективом фахівців високого професійного рівня у складі 12 чоловік.

Мета циклової комісії – формування нової генерації високоосвічених фахівців, інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

Викладачі мають достатньо високий науково-методичний потенціал, який реалізується в розробці нормативної документації, створенні навчально-методичних посібників, науково-методичного забезпечення предметів.

Особлива увага в умовах кредитно-модульної системи надається організації самостійної роботи студентів і, в зв'язку з цим, викладачі ПВНЗ «Медичний коледж» працюють над розробкою методичного забезпечення для самостійної роботи студентів та вдосконаленням форми поточного і модульного контролю, беруть участь у підготовці і проведенні науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів.

 

Дисципліни, що входять до складу циклової комісії:

 

*                Основи філософських знань;

*                Історія України;

*                Історія української культури;

*                Основи економічної теорії;

*                Основи правознавства;

*                Основи медичної інформатики та ОТ;

*                Комп’ютерне забезпечення обліку та звітності у фармації;

*                Основи біологічної фізики та медична апаратура;

*                Українська мова (за професійним спрямуванням);

*                Іноземна мова (за професійним спрямуванням);

*                Латинська мова (за професійним спрямуванням);

*                Фізичне виховання.

 

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

 

ШЕВЧУК ОКСАНА МИРОНІВНА

викладач медичної інформатики та ОТ, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист.

У 2002 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Пройшла курси підвищення кваліфікації при Тернопільському комунальному інституті післядипломної освіти

 

У Приватному вищому навчальному закладі "Медичний коледж" працює з дня заснування коледжу викладачем основ медичної інформатики та ОТ.

З вересня 2003 року очолює циклову комісію гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Як голова циклової комісії, організовує навчально-методичну роботу циклової комісії, здійснює контроль за проведенням лекцій, семінарських і практичних занять, якістю та своєчасністю підготовки навчальної документації, за втіленням в навчальний процес нових форм і методів навчання, відвідує та аналізує заняття викладачів ЦМК, контролює роботу завідувачів кабінетів тощо.

Навчальний процес на заняттях з медичної інформатики та ОТ Шевчук Оксана Миронівна організовує з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання.

З метою підвищення якості занять викладач впроваджує інноваційні технології. Ця робота ведеться планомірно та систематично, здійснюється на теоретичному та практичному рівнях.

Кожен рівень має цілісну структуру, яка на кожному етапі реалізації спрямована на отримання ефективного результату.

На своїх заняттях використовує інтерактивні методи навчання: кейс-метод, метод проектів тощо.

Шевчук Оксана Миронівна знаходиться у постійному пошуку методів, що формують творчу самостійну діяльність студентів під час вивчення основ медичної інформатики. Тому вона розробила системний підхід щодо організації та проведення занять, який дає змогу активізувати пізнавальну самостійність, сформувати у студентів практичні уміння і навички, активно використовує мультимедійні технології, вважаючи, що це дає можливість розширити часові рамки на занятті та створити момент зацікавленості.

 

 

Описание: P3240520Оксана Миронівна - творчий, ініціативний педагог. Вона разом з своїми студентами створила чудовий кабінет інформатики, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. Навчальний кабінет забезпечений всім необхідним для проведення практичних робіт з предмету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: моя фотка

КРІЛЬ Олена Володимирівнакандидат географічних наук, викладач географії, економічної теорії, культурології та філософії.

У 2004 році закінчила магістратуру ТНПУ ім. В. Гнатюка й отримала кваліфікацію  «Викладач географії, вчитель екології, економічної теорії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи». З 2006 року – здобувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім..В.Гнатюка. Кріль Олена Володимирівна працює над проблемою «Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру в Тернопільській області: еколого – географічні аспекти». Автор 9  наукових праць. На посаді викладача соціально-економічних дисциплін з 2005 року.

Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього медика. Для вдосконалення підготовки студентів Олена Володимирівна визначила такі шляхи й механізми: посилення ролі самостійної роботи, яка полягає у вивченні вибраних тем і їх здачу викладачеві, в опрацюванні (конспектуванні) й засвоєнні наукової літератури, складанні тез щодо дискусійних питань певного курсу, виконанні СПРС; поглиблення впровадження новітніх педагогічних технологій навчання через семінарські заняття-диспути, заняття-лекторії, «мозкову атаку», заняття-ігри, вироблення навиків виконувати домашні завдання в комп’ютерному варіанті, роботу зі словниками, картами, ілюстрацій ним матеріалом. Для цього викладач розробила методичні вказівки для студентів; тестові завдання з усіх дисциплін – географії, економічної теорії, культурології, філософії, як для поточного, так і для підсумкового контролю.

 

 

 

БОРИСЮК ТЕТЯНА ОРЕСТІВНАвикладач філософії, культурології та економічної теорії, - магістр права.

У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю правознавство.

 

Борисюк Тетяна Орестівна на своїх заняттях використовує проблемно-розвивальний тип лекційних занять, а семінарські заняття спрямовує у русло науково-дослідницької роботи в основі принципу синергетики, впроваджує методику творчого саморозвитку особистості в процесі викладання філософії і культурології, в якій використовує міжпредметні зв'язки, внутрішні і зовнішні діалоги спілкування, порівняльний аналіз результатів діяльності.

Нею створено комплекс науково-методичного забезпечення навчального процесу, що є відображенням досягнутого і спланованого рівня навчальної роботи.

Завдяки творчому ентузіазму викладача, у коледжі щороку проводяться виставки кращих творчих робіт студентів, філософські читання, які розвивають творчу уяву студента, збагачують його духовно, допомагають молодій людині глибше пізнати закони життя.

 

 

 

 

 

ПЕРЕШЛЮГА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА - викладач Історії України та правознавства, спеціаліст ІІ категорії, зав. кабінетом «Соціально-економічних дисциплін.

У 2002 році закінчила ТДПУ ім. Гнатюка за спеціальністю історія.

 

 

Історія – це минуле, сучасне, майбутнє. Як писав відомий український поет, етнограф, перекладач М.Т. Рильський: „Хто не пам’ятає минулого, той не вартий майбутнього”.

Для підвищення ефективності навчального процесу Перешлюга М.М. використовує різноманітні методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність студентів, а саме: ігрові технології, систему історичних завдань, а також приділяє увагу проблемі індивідуалізації навчання і розробляє систему опрацювання першоджерел та додаткової літератури через реферативну форму роботи студентів.

Для більш активного залучення студентів до вивчення дисциплін викладачем проводиться велика кількість культурно-освітніх заходів, зокрема:

·         засідання "круглих столів" з актуальних питань правознавства та історії;

·         «мозкові штурми»;

·         дискусії та інші заходи, присвячені видатним діячам української культури.

Викладач здійснює керівництво науковими гуртками та проблемними групами, що сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів та покращенню їх фахової підготовки.

 

Описание: 1

 

 

 

 

 

КОШУЛИНСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАвикладач англійської та латинської мови,

Спеціаліст вищої  категорії.

У 2002 році закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю англійська та німецька (мова та література).

 

 

 

 

ІВАСЬКІВ ІРИНА МИХАЙЛІВНА викладач німецької та латинської мови, зав. кабінетом іноземної мови, спеціаліст ІІ категорії.

У 2004 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет                ім. В.Гнатюка за спеціальністю німецька та французька мова та література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДОРКІВ ГАННА ЯРОСЛАВІВНАвикладач англійської мови (заступник директора з гуманітарної освіти та виховання роботи), викладач вищої категорії, викладач - методист.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: DSC_0117 - Copy

МЕЛЕХ ОЛЕНА ІГОРІВНАвикладач латинської мови, магістр.

У 2008 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Англійська мова та література». У 2009 році закінчила магістратуру ТНПУ ім. В. Гнатюка й отримала кваліфікацію «Викладач англійської мови та літератури. Вчитель німецької мови».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес вивчення іноземних мов моделюється викладачами відповідно до сучасних вимог педагогічної науки та практики.

Зміст навчального процесу спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей і надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом.

Викладачі впроваджують новітні комп’ютерні технології в процес навчання іноземним мовам, постійно підвищують науково-методичний рівень викладання, розроблюючи модульні методичні та дидактичні матеріали.

Велика увага приділяється індивідуалізації навчальної роботи студентів. При цьому застосовуються ключі для самоконтролю та самокорекції, для засвоєння граматичних конструкцій. Викладачі постійно використовують технічні засоби навчання (комп’ютери, аудіо магнітофони, відеопроектор).

У коледжі створені всі умови для розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді.

Для підвищення ефективності навчальних умов у навчальному процесі викладачі застосовують комбінації традиційної методики з елементами інтенсивних методів, які значною мірою підвищують інтерес студентів до мови. Велика увага приділяється індивідуалізації навчальної роботи студентів. При цьому застосовуються ключі для самоконтролю та самокорекції, для засвоєння граматичних конструкцій. Викладачами постійно використовуються технічні засоби навчання (комп’ютери, аудіо магнітофони, відео проектор).

У кабінеті іноземної мови є аудіо магнітофони, студенти мають можливість прослуховувати оригінальні записи іноземними мовами на практичних та самостійних заняттях. Їх знайомлять з різними стилями мовлення, з різними територіальними варіантами. В процесі викладання іноземних мов приділяється значна увага підвищенню загальнокультурного рівня студентів.

 

 

 

Основні завдання роботи викладачів іноземних мов:

·                 виховання громадянина України;

·                 створення оптимальних умов для творчого розвитку природних здібностей студентів;

·                 формування в них системи уявлень про навколишній світ, його цілісного сприйняття та вироблення вміння орієнтуватися у культурному просторі на основі діалогічної єдності національних та загальнолюдських цінностей;

·                 практичне навчання іноземних мов;

До своєї справи викладачі ставляться дуже відповідально і творчо. Щороку оновлює методичні розробки, створює українсько-англійські та німецько-українські міні-словники медичних та фармацевтичних термінів. Така робота сприяє збагаченню словникового запасу студентів, розширенню тематичних обріїв, наукової та термінологічної лексики.

 

 

 

 

 

 

 

ЦУПРІЯН НЕЛЯ ВАСИЛІВНАвикладач фізичного виховання, спеціаліст першої категорії,

У 1996 році закінчила ТДПІ ім. Гнатюка за спеціальністю фізичне виховання.

 

 

Фізичному вихованню і спорту в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» приділяється велика увага. Курс фізичного виховання введений в навчальну програму всіх спеціальностей. Заняття фізичними вправами проводяться не тільки з метою зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і спортивної досконалості, але й з метою оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а також формування потрібності в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.

Колектив викладачів фізичного виховання працює над новими формами роботи, забезпечуючи якісне викладання дисципліни: спортивні ігри, основи футболу, волейбол, баскетбол, футбол, аеробіка, спортивна гімнастика, легка атлетика та атлетична гімнастика.

Протягом навчального року зусиллями викладачів удосконалені підготовлені раніше навчально-методичні комплекси дисципліни, поновлені тексти лекцій, завдання для поточного і підсумкового контролю, завдання для самостійної роботи студентів.

Заняття фізичним вихованням проходять на спортивній базі коледжу, до якої входять стадіон, футбольне поле, волейбольний майданчик та спортивний зал.

Щороку студенти «Медичного коледжу» беруть участь у різноманітних змаганнях серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. У 2007 році студенти нашого навчального закладу посіли третє місце у змаганнях з легкої атлетики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірна студентів Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

 під час обласних змагань з легкої атлетики

 

 

 

 

style='margin-top:0cm;margin-right:28.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:27.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;text-indent:27.0pt'> 

 

ЦУПРІЯН НЕЛЯ ВАСИЛІВНАвикладач фізичного виховання, спеціаліст першої категорії,

У 1996 році закінчила ТДПІ ім. Гнатюка за спеціальністю фізичне виховання.

 

 

Фізичному вихованню і спорту в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» приділяється велика увага. Курс фізичного виховання введений в навчальну програму всіх спеціальностей. Заняття фізичними вправами проводяться не тільки з метою зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і спортивної досконалості, але й з метою оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а також формування потрібності в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.

Колектив викладачів фізичного виховання працює над новими формами роботи, забезпечуючи якісне викладання дисципліни: спортивні ігри, основи футболу, волейбол, баскетбол, футбол, аеробіка, спортивна гімнастика, легка атлетика та атлетична гімнастика.

Протягом навчального року зусиллями викладачів удосконалені підготовлені раніше навчально-методичні комплекси дисципліни, поновлені тексти лекцій, завдання для поточного і підсумкового контролю, завдання для самостійної роботи студентів.

Заняття фізичним вихованням проходять на спортивній базі коледжу, до якої входять стадіон, футбольне поле, волейбольний майданчик та спортивний зал.

Щороку студенти «Медичного коледжу» беруть участь у різноманітних змаганнях серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. У 2007 році студенти нашого навчального закладу посіли третє місце у змаганнях з легкої атлетики.