ПОЛОЖЕННЯ

 

про куратора академічної групи

у Приватному вищому навчальному закладі

«Медичний коледж»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Основною організаційною одиницею освітнього процесу в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим напрямом у системі навчально-виховної діяльності коледжу та відділення. Консультаційно-методичне керування роботою групи здійснює куратор.

1.2. У своїй діяльності куратор керується чинним законодавством України "Про вищу освіту", наказами Міністерства освіти і науки, листами, розпорядженнями та наказами Департаменту освіти та науки Тернопільської обласної держадміністрації, Статутом Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», рішеннями педагогічної ради, рішеннями методичного об’єднання кураторів, наказами та розпорядженнями директора коледжу, Концепцією національно – патріотичного виховання студентської молоді Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», положенням про організацію виховної роботи у ПВНЗ «Медичний коледж», правилами внутрішнього розпорядку ПВНЗ «Медичний коледж» та цим Положенням.

1.3. Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії з цикловими комісіями, відденнями,  а також з органами студентського самоврядування.

 

2. Призначення куратора та засади діяльності

2.1.            Кваліфікаційною вимогою для призначення куратора є вища професійна освіта зі стажем роботи в ПВНЗ «Медичний коледж» на посаді викладача не менше від 1 року та особиста готовність до виховної роботи, високий рівень загальної культури та комунікабельність.

2.2.            Кандидатура куратора навчальної групи обговорюється та затверджується на засіданні адміністративної ради коледжу.

2.3.            Призначення кураторів груп здійснюється наказом директора на основі
подання заступника директора з гуманітарної освіти та виховання. Перевага надається викладачам, які працюють з групою з певного навчального предмету.

2.4.            Куратор веде кожну групу протягом одного року навчання.

2.5.            Діяльність куратора фіксується в журналі роботи куратора.

 

3. Організація роботи кураторів

3.1. Загальна координація діяльності кураторів у групах на відділенях проводиться завідувачами відділень та заступником директора з гуманітарної освіти та виховання з урахуванням загального плану виховної роботи у ПНВЗ «Медичний коледж».

3.2. Планування та координація роботи кураторів на всіх відділеннях та на загальноколеджному    рівні    здійснюється  завідувачами відділеннями та заступником директора з гуманітарної освіти та виховання.

3.3. План роботи кураторів передбачає:

­                                 систематичні зустрічі куратора з академічною групою для проведення планових та позапланових заходів;

­               систематичні зустрічі куратора з викладачами, що ведуть заняття у цій академічній групі, для одержання інформації про успішність опанування професійних програм та дисциплінованість студентів;

­               звіти куратора заслуховуються на засіданнях методичного об’єднання кураторів груп (не менше ніж двічі на рік).

3.4.      Кураторські години для студентів ПВНЗ «Медичний коледж» передбачаються раз на тиждень.

 

4. Основні завдання роботи куратора

4.1.      Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні академічної студентської групи комплексного процесу виховання у таких напрямах:

·        ставлення до суспільства (громадянське виховання, орієнтоване на
формування суспільних якостей особистості - громадянської
самосвідомості, поваги до закону, суспільної активності,
відповідальності, професійної етики);

·         утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

·        виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

·        підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

·        усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

·        сприяння набуттю молодими людьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

·        формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

·        утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

·        культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

·        формування мовленнєвої культури;

·        спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму;

·        громадські відносини (виховання людяності  як із громадянсько-правової, так і з моральної позиції - поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності);

·        ставлення до культури (виховання поваги до культурних цінностей та досягнень людства, виховання духовності);

·        ставлення до професії (опанування професійної етики, розуміння суспільної місії своєї професії, формування відповідальності за рівень своїх професійних знань та якість праці);

·        особисті  стосунки (сімейне, екологічне виховання, пропаганда здорового способу життя).

5. Обов’язки куратора

5.1.            Знайомити студентів з організацією навчального процесу, Статутом коледжу, правилами внутрішнього розпорядку коледжу, правилами проживання в гуртожитку, розпорядженнями,  наказами директора коледжу, розпорядженнями завідувачів відділеннями, заступників директорів.

5.2.            Сприяти адаптації студентів І курсу до нової системи навчання, паралельно ознайомлювати їх із правами та обов’язками відповідно до законодавства України про освіту, знайомити з історією, традиціями та сучасною організаційною структурою коледжу.

5.3.            Формувати в групі згуртований студентський колектив; створювати в ньому атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності.

5.4.            Допомагати у формуванні активу групи, котрий надалі буде самостійно координувати діяльність академічної групи.

5.5.            Надавати допомогу активу академічної групи в організаційній роботі, сприяти залученню студентів до науково-дослідної роботи та розвитку різних форм студентського самоврядування.

5.6.            Постійно організовувати і проводити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів.

5.7.            Підтримувати зв’язки з викладачами, які проводять заняття в групі.

5.8.            Систематично звітувати про підсумки якості навчання і дисципліну студентів на засіданнях відділення, методичного об’єднання кураторів.

5.9.            Негайно інформувати керівництво коледжу про факти порушення студентами навчальних обов’язків. Брати безпосередню участь у службових розслідуваннях за фактами порушення дисципліни в академічній групі.

5.10.        Інформувати у разі необхідності батьків та керівників підприємств установ, організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну студента.

5.11.              Виховувати у студентів дбайливе ставлення до навчально-матеріальної бази коледжу.

5.12.              Проводити індивідуально-консультативну роботу групи, враховуючи індивідуальні  особливості кожного студента, його сімейно-побутові умови, звертати увагу на погляди та інтереси студентів, виявляти їхні здібності, залучати до участі у громадському житті коледжу, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходах.

5.13.              Будувати роботу куратора на індивідуальному (особистісно-орієнтованому) підході до студентів, на обізнаності у сфері їхніх інтересів, схильностей, побуту тощо та надавати консультативну допомогу в розв’язанні життєвих проблем.

5.14.       Своєчасно надавати звітні документи для поточного контролю проведеної роботи керівництву коледжу.

 

6. Права куратора

6.1.            Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі
студентами, організації їхнього дозвілля та побуту.

6.2.            Одержувати необхідну для ефективної роботи куратора інформацію на відділеннях та в органах студентського самоврядування.

6.3.            Брати участь у роботі коледжних підрозділів під час обговорення питань, що стосуються групи або окремих її студентів.

6.4.            Підтримувати контакти з батьками або родичами студентів.

6.5.            Відвідувати лекції та семінарські заняття, бути присутнім на замінах та іспитах у своїй групі.

6.6.            Брати участь у  всіх  заходах,  що  проводяться в  групі,  вносити пропозиції щодо поліпшення роботи цих заходів.

6.7.            Подавати рекомендації адміністрації коледжу щодо заохочення і підтримки кращих студентів.

6.8.            Брати участь у розселенні студентів у гуртожитки та здійснювати
перевірку житлово-побутових умов студента.

 

7. Показники якості роботи куратора

7.1. Якість роботи куратора оцінюється на підставі анкетування студентів його академічної групи.