Положення про методичне об’єднання кураторів

Приватного вищого навчального закладу

«Медичний коледж»

І. Загальні положення

                   Методичне об’єднання кураторів — це структурний підрозділ внутрішньоколеджної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів коледжу. В основу роботи методичного об’єднання кураторів груп закладено Концепцію національного виховання студентської молоді, яка є складовою частиною системи національного виховання громадянина України. Робота методичного об’єднання здійснюється відповідно до плану роботи. На засіданні методичного об’єднання обговорюються проблеми навчально-виховної діяльності, над якими працює колектив Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».  Методичне об’єднання практикує використання різних форм: семінарів, конференцій, диспутів, круглих столів з метою обміну досвідом роботи з питань виховання студентської молоді. На засідання запрошуються представники адміністрації коледжу, психологи, представники студентського самоврядування. На засіданнях методичного об’єднання кураторів надається методична допомога кураторам у плануванні виховної роботи, розробленні рекомендацій щодо формування студентського колективу, рекомендацій по проведенню батьківських зборів у новонабраних групах. Засідання методичного об’єднання  проводиться не менше двох разів за семестр.

ІІ. Основні завдання методичного об’єднання кураторів

1.                 Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготов­ки кураторів із питань психології та педагогіки.

2.                 Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до вихо­вання студентів.

3.                 Озброєння кураторів сучасними виховними технологі­ями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.

4.                 Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів кураторів.

5.                 Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педаго­гічного досвіду роботи кураторів.

6.                 Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи студентських колективів.

 

ІІІ. Функції методичного об’єднання кураторів

Методичне об’єднання кураторів:

-   Організовує колективне планування й колективний аналіз діяль­ності кураторів.

-   Координує виховну діяльність студентських колективів та організо­вує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

-   Визначає та узгоджує принципи виховання студентів.

-   Організовує вивчення та застосування кураторами сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

-   Здійснює обговорення соціально-педагогічних планів кураторів, матеріалів з досвіду роботи кураторів.

-   Оцінює роботу членів методичного об’єднання, подає адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення кращих кураторів.

 

ІV. Документація методичного об’єднання кураторів

1.                 Список членів методичного об’єднання кураторів.

2.                 Річний план роботи методичного об’єднання кураторів.

3.                 Протоколи засідань методичного об’єднання кураторів.

4.                 Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тема­тичного адміністративного контролю.

5.                 Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в студентських колективах і діяльності кураторів.

6.                 Матеріали «методичної скарбнички куратора».

 

V. Структура і склад методичного об’єднання кураторів

1. До складу методичного об’єднання кураторів входять: куратори груп з досвідчених педагогів та медиків, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії. Склад Ради кураторів затверджується наказом директора коледжу.

2. Голова коледжного методичного об’єднання кураторів обирається з числа найдосвідченіших педагогічних працівників коледжу.  Голова Ради кураторів підпорядковується заступнику директора коледжу з гуманітарної освіти та виховання ПВНЗ «Медичний коледж».

2. Функіональні обов’язки  голови методичного об’єднання кураторів:

Голова методичного об’єднання кураторів:

1. Відповідає за:

а) планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності методичного об’єднання кураторів;

б) поповнення кейсу куратора;

в) своєчасне впорядкування документації методичного об’єднання кураторів та проведених заходів;

2. Разом з адміністрацією навчального закладу контролює:

а) виконання кураторами їхніх функціональних обов’язків;

б) підвищення науково-методичного рівня виховної роботи.

2. Організовує:

а) взаємодію кураторів між собою та з іншими  структурними підрозділами коледжу;

б) відкриті заходи, семінари, конференції, педагогічні читання тощо;

в) вивчення, узагальнення  та використання  на практиці передового педагогічного досвіду роботи кураторів;

г) консультації з питань виховної роботи.

3. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів кураторів;

4. Сприяє створенню та розвитку системи  виховної роботи кураторів.

 

 

 

Заступник директора

з гуманітарної освіти та виховання                                         Г. Я. Федорків