Положення

 про старосту академічної групи

Приватного вищого навчального закладу

 «Медичний коледж»

 

  1. Загальні положення

1.1              Староста є представником відділення та співпрацює зі Радою студентського самоврядування для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться в коледжі.

1.2              Староста представляє інтереси студентів групи у відділенні, в коледжі, співпрацює із завідувачем відділенням та з заступником директора з гуманітарної освіти та виховання.  

1.3              Староста академічної групи може брати участь у роботі органів студентського самоврядування відділення та коледжу.

1.4              Старостою академічної групи може бути один з успішно встигаючих у навчанні  студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у студентів групи і викладачів, має позитивний вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями, відповідає психологічним вимогам до цієї діяльності.

1.5              Старости груп є делегатами на засідання старостату у відділенні та коледжу.

1.6              З числа старост груп курсу простою більшістю голосів обирається староста потоку. Кандидатури старост потоків після обрання мають бути узгоджені з адміністрацією коледжу та з Радою студентського самоврядування.

 

  1. Обрання і звільнення старости

2.1              Староста академічної групи на 1-му курсі призначається наказом директора коледжу на перші два місяці навчального року (вересень-жовтень)  на підставі індивідуальної заяви студента, який бажає бути старостою. По закінченню цього терміну (обов’язково) відбувається ротація старости. Рішення про переобрання старости приймає академічна група а також на вимогу завідувача відділенням. Рекомендувати кандидатуру старости повинен куратор академічної групи шляхом анонімного анкетування студентів групи.

2.2              Староста переобирається на зборах академічної групи за обов’язкової присутності представника адміністрації відділення. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів академічної групи шляхом таємного голосування.

2.3              Випадки відсторонення старости від своїх обов’язків:

- за власним бажанням, зі складанням заяви в письмовому вигляді на ім’я завідувача відділенням;

- згідно письмової заяви 2/3 групи з обґрунтованою мотивацією на ім’я завідувача відділенням після проведення загальних зборів групи;

- за пропозицією завідувача відділенням, якщо не справляється зі своїми обов’язками.

Після цього староста продовжує виконувати свої обов’язки до моменту обрання нового старости.

  1. Обов’язки старости

3.1              Мати повну інформацію про кожного студента групи (П.І.Б., фактичне місце проживання, телефон для контактів, контактні телефони батьків, дата народження).

3.2              З'ясовувати причину відсутності студентів на заняттях.

3.3              Тримати постійний зв'язок з куратором, завідувачем відділенням для забезпечення оперативною інформацією, як представників відділення, так і студентів групи з питань, що стосуються навчального процесу.

3.4              Забезпечити своєчасне інформування студентів групи про зміни в розкладі занять або терміновий збір групи в результаті непередбачених ситуацій, про навчальний план (розклад вибіркових дисциплін тощо).

3.5              Активно сприяти участі студентів у заходах, що проводяться адміністрацією коледжу або відділення, органами студентського самоврядування; оперативно виконувати завдання, поставлені адміністрацією коледжу у визначені для цього строки.

3.6              Складати колективні звернення студентів групи до керівництва коледжу, органів студентського самоврядування з аргументацією своєї думки.

3.7              Бути присутнім на зборах, скликаних адміністрацією коледжу, з питань, пов'язаних із діяльністю.

3.8              Підготувати аудиторію до проведення занять, активно сприяти викладацькому складу в успішному проведенні занять, підтримуючи навчальну дисципліну.

3.9              Вибирати собі заступника й помічників (за згодою його й групи), які забезпечують організацію роботи групи на всіх заходах, де відсутній староста (наприклад, вибіркові дисципліни).

  1. Права старости

4.1              Представляти групу на всіх заходах коледжу, якщо такі проводяться із запрошенням старост груп.

4.2              Контролювати виконання наказів і розпоряджень керівництва коледжу, а також власних вказівок у рамках своєї компетенції.

4.3              Погоджувати з викладачем і адміністрацією коледжу можливість проведення (за гострої потреби) навчальних занять у строки, що відрізняються від затвердженого розкладу.

4.4              Призначати час і проводити збори групи із всіх питань, що стосуються студентського життя.

4.5              Рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у громадській, науково-дослідній, спортивній та культурно-масовій роботі тощо.

4.6              Звертати увагу адміністрації коледжу та куратора на випадки порушення студентами групи навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

4.7              За належне виконання своїх обов‘язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування коледжу.

4.8              Брати участь у роботі Ради студентського самоврядування.

4.9              Староста виконує свої обов’язки в режимі роботи коледжу.

 

  1. Відповідальність

5.1              Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами академічної групи.

5.2              Староста не займається фінансовими питаннями в групі. Для вирішення завдань даного характеру призначається спеціально відповідальна людина.

5.3              У разі невиконання своїх обов’язків у випадках староста звільняється з посади.