Положення
     про організацію виховної роботи в

 Приватному вищому навчальному закладі

«Медичний коледж»
                    

  1. Загальні положення

 

1.1. Це положення регламентує організацію виховної роботи та  визначає систему  планування,  організації,  обліку  і контролю   виховної   роботи   в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж».

   1.2. Виховна  робота  в   Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»  спрямована   на   формування особистості,   яка  усвідомлює  свою  належність  до Українського народу,  зберігає  і  продовжує   українські   культурно-історичніь традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії,  а також до культури народів інших  національностей,  які проживають    в  Україні,   виявляє   культуру   міжетнічних   і міжособистісних стосунків.

   1.3. Виховна  діяльність   в   Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»   утверджує   особистісно орієнтовані  методики виховання,  є наскрізною,  входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.

   1.4.У своїй роботі  Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж» керується  Конституцією  України,  Законами  України "Про  освіту", «Про вищу освіту»  та   іншими законодачими   і   нормативно-правовими   актами,   що   регулюють діяльність вищих навчальних закладів, цим Положенням.

   1.5. Загальне керівництво виховним процесом у  Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» здійснює директор. Організатором  виховної  роботи є заступник директора з гуманітарної освіти та виховання.

  1.6. Виховну роботу в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» здійснюють:  директор,  заступники директора, завідувачі відділеннями, викладачі,  вихователі, куратори, методисти, викладачі фізичного  виховання, практичні    психологи, завідувач бібліотекою,  керівники  гуртків,  факультативів,  органи студентського  самоврядування. 

  1.7. Організацію  і  керівництво  виховною  роботою  в  групі забезпечує  куратор, психологи.

 

2. Мета, завдання, організація та планування виховної роботи

2.1. Мета  виховної  роботи - це формування справжнього громадянина України через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.

   2.2. Основним завданням  виховної роботи в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» є  створення  умов  для формування та розвитку студентської молоді як фахівця і особистості, її нахилів,  здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення    підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.

2.3. Формування у молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань,   заснованих на  найцінніших  надбаннях вітчизняної і світової культури.

2.4.  Встановлення   гуманних   взаємин   між   усіма  членами педагогічного та студентського колективів.

2.5. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування  духовних  надбань українського народу, досягнення високої національної культури міжнаціональних взаємин.

2.6. Формування у молоді особистісних рис громадян Української держави.

2.7. Формування  національної  свідомості,  любові  до рідної землі,  свого народу, бажання працювати задля  розвитку  держави, готовності її захищати.
      2.8. Розвиток в студентів мовної культури.

   2.9. Розвиток міжетнічної культури спілкування.

   2.10. Формування   родинно-сімейної   культури,  вивчення  та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.

     Діяльність куратора здійснюється на підставі плану виховної роботи,  розробленого на  навчальний  семестр  згідно  із річним  планом Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»,  який затверджується директором. 

     Організаційно-методична допомога куратору надається заступником директора з гуманітарної освіти та виховання, головою методичного об’єднання кураторів, питання виховної роботи куратора обговорюються на засіданнях методичного об’єднання кураторів, педагогічних радах.


       3. Зміст та форми організації виховної роботи в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»

3.1. Зміст виховної роботи передбачає особистісно орієнтовану національну   модель виховання,   яка   спрямована  на  механізм самореалізації   особистості,   визначає  напрями   гуманістичної виховної діяльності в Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж».

3.2. Форми  організації  виховної  роботи  в навчальній групі визначає куратор, спільно   з  психологами  коледжу з  урахуванням специфіки навчального закладу та побажань студентів.
   3.3. До основних завдань змісту виховної роботи входить:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю молодими людьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму;

-  створення організаційно-педагогічних   умов  для  проходження студентами адаптаційного періоду та подальшого навчання в Пприватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»;

-  надання допомоги студентам у вирішенні побутових проблем;

-  використання теорії людиноцентризму, яка включає гуманістичну традицію підходу до виховання, враховує бажання студента, його наміри;

-  створення позитивного   морально-психологічного   клімату   в колективі;

-   управління процесом соціальної адаптації студентів;

-  організація соціального   захисту   дітей-сиріт,   інвалідів, дітей, які залишилися без піклування батьків та студентів, з числа осіб,  які постраждали внаслідок  аварії  на  Чорнобильській АЕС, з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо;

-  організація студентського самоврядування;

-  сприяння відродженню  та  створенню  нових традицій,  цікавих форм  організації  дозвілля  студентів  та  організації  їх проведення;

-   залучення до   виховної   роботи    талановитих    педагогів, викладачів, вчених, політиків, діячів культури, батьків;

-  використання правових  норм   захисту   прав   та   інтересів особистості;

-  організація змістовного  дозвілля  студентів,  проведення свят, пізнавально-розважальних програм, діяльності студентських товариств, гуртків

3.4. Виховання  студентської молоді Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» здійснюється за такими принципами: принцип національної спрямованості, принцип самоактивності й саморегуляції, принцип полікультурності, принцип соціальної відповідності, принцип міжпоколінної наступності, принцип історичної і соціальної пам’яті, науковості, системності, наступності, природовідповідності та зв'язку з реальним життям.

   

4. Орієнтовні методи та форми виховної роботи в

Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»


     Методи та   форми   виховної   роботи   стимулюють   розвиток самоорганізації,  самоуправління,   критично-творчого мислення, самоактивності,  творчості, самостійності та усвідомлення власних світоглядних  орієнтацій,  які   є   основою   життєвого   вибору, громадянського  самовизначення.  До  оптимальних  форм  і  методів виховної роботи відносимо ті,  що  грунтуються  на  демократичному стилі  взаємодії  "викладач  -  студент".  До  таких методів належать ситуаційно - рольові     ігри,     метод     відкритої      трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, "мозкові
атаки",  метод  аналізу  соціальних  ситуацій  з  морально-етичним характером тощо.
     Крім цих методів доцільно  використовувати  також  традиційні форми роботи:

-              збори студентського колективу (загальні, курсу, групи);

-              обговорення політичних  подій  в  державі,  в світі;  випуски студентських  газет,  збірок  власних   творів,   презентації   книг викладачів,  виставки нових періодичних видань:  газет,  журналів, книг, посібників;

-              студентські лекторії, заняття -екскурсії, заняття -зустрічі   з цікавими людьми, концерти,  рольові ігри,  диспути,  творчі зустрічі з викладачами, випускниками, науковцями;

-              читацькі конференції, науково-практичні студентські конференції;

-              лекції з питань організації  навчальної  та  наукової  роботи студентів;

-              консультації: юридичні, психологічні, медичні тощо;

-              вечори відпочинку, дискотеки, літературні зустрічі, карнавали, українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, гуртки, козацькі забави, фестивалі тощо;

-              конкурси на   кращу  студентську  групу,  на  кращого  куратора, конкурси кращий за професією;

-              культпоходи до музеїв, екскурсії в інші міста і села України, туристичні походи та інші форми роботи.

Шляхами реалізації виховної роботи у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» є: удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді, співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування інформаційне забезпечення національно - патріотичного виховання молоді.

 

5. Облік і контроль виховної роботи

5.1. Загальний контроль за проведенням  виховних  заходів  та рівня вихованості студентів здійснює директор Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».
   5.2. Загальний   облік  планових  виховних  заходів  здійснює заступник директора з гуманітарної освіти та виховання.

5.3.Облік виховної роботи навчальної групи здійснює куратор групи.
   5.4. Облік роботи гуртків, Ради студентського самоврядування  здійснюють керівники у відповідних журналах.

5.5. Питання щодо ефективності  виховних  заходів заслуховується та обговорюється на педагогічній раді Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» та на засіданнях методичного об’єднання кураторів академічних груп.
   5.6. Контроль  за  веденням ділової документації покладається на заступника директора ПВНЗ «Медичний коледж» з гуманітарної освіти та виховання.


                     6. Кадрове забезпечення

6.1. Організатором  виховної  роботи  у  Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»  є   заступник директора   з   гуманітарної освіти та виховання,  який працює  під  керівництвом директора коледжу.

6.2. Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання  призначається  з числа   досвідчених  педагогічних  працівників  з  вищою освітою та високим рівнем професійної компетентності.
  6.3. Призначення  та  звільнення   заступника   директора   з гуманітарної освіти та виховання проводиться згідно з наказом директора навчального закладу.
  6.4. Права  та  обов'язки  заступника  директора  з  гуманітарної освіти та виховання визначаються  Законами  України  "Про освіту", «Про вищу освіту»  даним 
положенням,  Статутом Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», посадовими обов’язками, затвердженими директором навчального закладу.
  6.5. Куратори призначаються директором Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»  з  числа досвідчених  викладачів.

6.6. Куратори,  вихователі  гуртожитків,   керівники гуртків,   спортивних   секцій, завідувачі бібліотекою, практичні психологи у своїй роботі повинні керуватися: Конституцією України, Законами України "Про освіту",  «Про вищу освіту», Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини,  Концепцією виховання   дітей   та   молоді   в  національній  системі освіти, Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виховної роботи у вищих навчальних закладах та іншими нормативними документами про освіту та виховання.