Організація

методичної роботи в ПВНЗ «Медичний коледж»

здійснюється методичним кабінетом.

 

 

Луцишин Іванна Дмитрівна,

методист коледжу, завідувач методичного кабінету, кандидат філологічних наук.

У 2009 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, у 2013 р. – аспірантуру при кафедрі історії української літератури. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» («Екзистенціал тривоги як літературний феномен у наративі модернізму (на матеріалі творчості В. Винниченка)».

В медичному коледжі працює з 2014року, на посаді зав методкабінетом – з 2014 року.

 

У своїй роботі методичний кабінет керується положенням про роботу методкабінету та рекомендаціями і постановами МОН України.

 

 Положення про роботу методкабінету ПВНЗ ’’Медичний коледж” 

Основними завданнями методкабінету є надання методичної допомоги викладачам, кураторам груп; підвищення та удосконалення педагогічної майстерності викладачів; накопичення та систематизація методичних матеріалів; пропаганда досягнень передової педагогічної науки; виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

 

 

З цією метою при методичному кабінеті створено школу молодого викладача, школу підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Школа молодого викладача є одним з напрямів науково-методичної роботи досвідчених викладачів з молодшими викладачами, та такими,  що в процесі атестації дістали певні рекомендації.

 

Інформаційно-аналітичний центр

Для оптимального виконання основних завдань ВНЗ в методичному кабінеті зібрано накопичувальні папки по кожній дисципліні відповідно навчального плану,  що включають  такий навчально-методичний  комплекс :

1. Типову навчальну програму дисципліни.

2. Навчальні плани.

3. Робочу навчальну програму.

4. Календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять.

5. Розклад  обов'язкових  аудиторних  занять   (лекцій)   і   практичних (лабораторних), семінарських занять.

6.Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП).

7.Методичні рекомендації для викладачів, які періодично поновлюються, видозмінюються при зміні програм чи тем занять, постійно доповнюються новими даними вітчизняної та зарубіжної науки.

8. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів.

9. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів.

10. Комплекти тестів для поточного і підсумкового контролю знань студентів.

11. Банк ситуаційних задач, тестів для контролю знань студентів при проведенні заліків і іспитів.

12. Перелік практичних навичок, якими повинні оволодіти студенти при вивченні конкретної дисципліни.

13. План інтеграції викладання предмету.

Разом з тим, є електронний варіант НМК(навчально-методичний  комплекс) дисциплін (більше 100 дискет), які зберігаються в методичному кабінеті і активно використовуються викладачами при підготовці до занять.

 

Методичний кабінет активно працює над запровадженням сучасних технологій у навчальний процес. Зокрема, основна методична проблема, над якою працюють викладачі коледжу - «Впровадження інноваційних технологій в навчання» та «Перехід на кредитно-модульну систему організації навчального процесу з рейтинговою системою оцінювання знань».  Це враховується при плануванні роботи методкабінету.

 

 План роботи методкабінету  на 2014-2015 н.р.

Основними напрямами роботи над проблемою є: проведення семінарів, методичних нарад викладачів, створення творчих груп викладачів, аналіз та самоаналіз занять, вивчення, узагальнення та впровадження досвіду кращих викладачів. У рамках роботи над методичною проблемою у 2006-2007 н.р. у коледжі проведено: семінар викладачів «Інтерактивні методи навчання», методичну нараду викладачів «Організація методичного забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів», в 2006-2007 н.р. викладачі коледжу приймали участь в трьох Міжнародних конференціях по впровадженню кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА СКЛАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ ЛЕКЦІЇ

ОРІЄНТОВНА СХЕМА СКЛАДАННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ОРІЄНТОВНА СХЕМА СКЛАДАННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ОРІЄНТОВНА СХЕМА СКЛАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ