ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЮ І РОБОТУ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ(ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ) КОМІСІЇ

у ПВНЗ «Медичний коледж»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

1.2. Для проведення державної атестації випускників створюються:

- державна кваліфікаційна комісія - для освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст";

- державна екзаменаційна комісія - для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Термін проведення державної атестації визначається навчальним планом.

1.3. Функції центрального органу управління освітою для проведення державної атестації передаються вищому навчальному закладу.

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю державних кваліфікаційних та екзаменаційних комісій здійснює директор.

1.4. Завдання державної комісії:

- перевірка і оцінювання науково-теоретичної та практичної підготовки студентів випускників, з метою встановлення відповідності компетенцій, набутих ними за результатами навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні, вимогам стандартів вищої освіти;

-    вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома про вищу освіту;

-    прийняття рекомендацій щодо удосконалення підготовки фахівців з певного напряму підготовки (спеціальності).

1.5. Форма державної атестації визначається галузевими стандартами вищої освіти та певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями.

1.6. Зміст, форма і методи проведення державного екзамену визначаються Галузевим стандартом вищої освіти.

Програма державних екзаменів розробляється випускаючою кафедрою (цикловою комісією) і затверджується директором.

1.7. Для підготовки студентів до складання державного екзамену вищий навчальний заклад проводить оглядові лекції і групові консультації.

1.8. Державний кваліфікаційний екзамен носить комплексний характері проводиться за індивідуальними комплексними завданнями, на підставі змісту декількох професійно-орієнтованих навчальних дисциплін (модулів).

1.9. При проведенні державної атестації витрати часу передбачаються відповідно до Положення про планування та облік педагогічної діяльності педагогічних працівників вищих навчальних закладів та встановлених МОН України норм часу.

 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ТА ОБОВ'ЯЗКИ її ЧЛЕНІВ

 

2.1. Державна комісія створюється щорічно у складі голови, його заступника (за потребою) та членів комісії для кожної спеціальності з усіх форм навчання і діє протягом календарного року.

2.2. Головою державної комісії з кожного напряму, спеціальності призначається висококваліфікований фахівець виробництва з цієї ж спеціальності, науково-педагогічний працівник або науковець, який не працює у даному вищому навчальному закладі. Голова комісії за поданням директора вищого навчального закладу затверджується вищим органом управління навчального закладу.

Списки голів комісії за встановленою формою у двох примірниках подаються на затвердження до органів управління навчальним закладом не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державної комісії.

Одна і та ж сама особа може бути головою державної комісії не більше трьох років підряд.

2.3. Обов'язки Голови державної комісії.

Голова державної комісії:

- ознайомлює членів комісії з їх правами та обов'язками і звітом про роботу (ДКК) ДЕК попереднього року;

- забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;

- присутній при проведенні державних екзаменів, обговоренні та оцінюванні їх результатів, вирішенні питання щодо присвоєння освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації;

- контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів;

- складає звіт про роботу державної комісії, який після обговорення на заключному засіданні, подає директору вищого навчального закладу.

2.4. Членами державної комісії можуть бути завідувачі кафедр (циклових комісій), професори або доценти, педагогічні працівники (для ОКР молодший спеціаліст), що формують профіль підготовки фахівців.

2.5. Персональний склад членів комісії, екзаменаторів та секретарів затверджується наказом директора Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» не пізніше як за місяць до початку роботи комісії.

Оплата праці голови та членів комісії здійснюється відповідно чинному порядку.

Участь у роботі державної комісії членів комісії від навчального закладу, планується як навчальна робота (педагогічне навантаження).

2.6. Секретар державної комісії призначається директором з числа працівників вищого навчального закладу. Свої обов'язки він виконує в робочий час за основною посадою.

До початку роботи державної комісії секретар повинен отримати і підготувати всі необхідні для роботи ДКК (ДЕК) документи.

Під час роботи державної комісії секретар повинен:

- оформляти протоколи засідання державної комісії;

- своєчасно оформляти табель на оплату роботи голови державної комісії.

Не пізніше двох днів після закінчення роботи державної комісії секретар повинен:

- здати в архів матеріали роботи ДКК (ДЕК), завірені всіма членами державної комісії;

- здати в навчальний відділ:

-  один примірник звіту голови державної комісії;

-  оформлені залікові книжки;

-  книгу протоколів засідання державної комісії;

- здати на кафедру (циклову комісію):

- один примірник звіту голови державної комісії.

Секретар державної комісії несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів про роботу державної комісії.

Виправлення помилок у документах державної комісії підтверджуються підписом голови і секретаря державної комісії.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

 

3.1. Державні комісії працюють у терміни, передбачені графіком навчального процесу кожного напряму, спеціальності.

Графік роботи державної комісії затверджується директором вищого навчального закладу не пізніше як за два місяці до початку державних екзаменів.

Розклад роботи державної комісії, який складається заступником директора з навчальної роботи, узгоджений з головою комісії, затверджується директором медичного коледжу не пізніше ніж за місяць до початку державних екзаменів.

В особливих випадках (захворювання, що вимагає госпіталізації, нещасний випадок, смерть близьких студента тощо) може бути скликане позачергове засідання державної комісії.

Інтервал між державними екзаменами повинен складати не менше трьох календарних днів.

3.2. До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану за напрямами, спеціальностями.

Допуск студентів до складання державних екзаменів оформлюється наказом.

3.3. Не пізніше одного дня до початку державних екзаменів у державну комісію подаються необхідні матеріали, які забезпечують її роботу.

3.3.1. До державної комісії, незалежно від форми проведення атестації, подаються:

-  наказ про призначення голови комісії;

- наказ (витяг з наказу) вищого навчального закладу про затвердження персонального складу комісії з напряму, спеціальності;

-  розклад роботи державної комісії;

- накази про допуск студентів до складання державних екзаменів;

- зведена відомість, затверджену директором, про виконання студентом усіх вимог навчального плану і одержаних ним оцінок з усіх дисциплін, ycіх видів практик та державних екзаменів.

3.3.2. При складанні державних екзаменів подаються:

-  програма державного екзамену;

-  програми навчальних дисциплін (модулів), на базі яких розроблена програма державного екзамену;

- перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, передбачених для використання студентами під час підготовки та відповіді на питання державного екзамену, у тому числі, технічні та дидактичні засоби і лабораторне обладнання.

3.4. Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом. Державний екзамен проводиться у два етапи: теоретична (тестова частина) і практична з виставленням однієї оцінки.

      Теоретична частина іспиту для спеціальностей 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010105 «Акушерська справа» та 6.120101 «Сестринська справа» проводиться Центром тестування МОЗ України як комплексний ліцензований тестовий іспит Крок М або Крок Б. Результати тестового  екзамену Крок М та Крок Б надсилаються навчальному закладу і зараховуються як теоретична складова державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності.  Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» або «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» або «Крок Б» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

3.5. Складання практичної частини державних екзаменів проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії або його заступника.

         Державна екзаменаційна комісія виставляє спільну оцінку з врахуванням результатів складання теоретичної та практичної частини, що оформляється відповідним протоколом.

3.6. Тривалість кожного засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. Тривалість кожного усного державного екзамену у розрахунку на одного студента, не повинна перевищувати 40 хвилин.

3.7. Засідання державної комісії оформляються протоколом за установленою формою. В протоколах повинно бути відображено рішення комісії про присвоєння студентам кваліфікації за певним напрямом(спеціальністю) і освітньо-кваліфікаційним рівнем та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою). Кваліфікація випускника визначається відповідно галузевому стандарту освіти певного напряму (спеціальності). Протокол підписує голова і члени державної комісії, які брали участь у засіданні.

3.8. Рішення державної комісії про оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів, виявленого при складанні екзаменів, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видачу дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні державної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

3.9. Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" за національною шкалою та А за шкалою ECTS не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки "добре" за національною шкалою та В, С за шкалою ECTS, склав державні екзамени з оцінками "відмінно" за національного шкалою та А за шкалою ECTS, видається документ з відзнакою про вищу освіту (кваліфікацію).

3.10. Повторне складання (перескладання) державного екзамену з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3.11. У тих випадках, коли складання державних екзаменів не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є не атестованим, про що відзначається у протоколі засідання комісії.

При складанні державних екзаменів зі спеціальності у вигляді сукупності профілюючих дисциплін, а також комплексного екзамену за фахом, як це передбачено навчальним планом, одержання незадовільної оцінки з одного предмета не позбавляє того, хто складає екзамен, права складати решту.

3.12. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного екзамену, після закінчення державної атестації відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

3.13. Якщо студент не з'явився на засідання державної комісії для складання екзаменів, то в протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.

Студенти, які не атестовані у затверджений для них терміні не склали державні екзамени, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу на засадах, визначених цим закладом. Повторно складаються тільки ті державні екзамени, з яких була отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін, що відбулися у навчальних програмах цих дисциплін.

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не склали у визначений термін державні іспити, директором коледжу може бути призначена додаткова дата складання державного іспиту (Дата складання тестової частини державного іспиту повинна бути узгоджена з Центром тестування) протягом терміну роботи ДКК(ДЕК).

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ POБОТИ

 

4.1. Результати складання письмових державних екзаменів оголошуються головою державної комісії після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня, а оцінки усних екзаменів оголошуються в день їх складання.

4.2. За підсумками роботи державної комісії Голова складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні. Вимоги до структури звіту ДКК(ДЕК) та додатку до нього затверджені МОН.

У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з відповідної спеціальності і характеристика навчальних досягнень студентів. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії.

У ньому даються пропозиції щодо покращання підготовки фахівців, усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів, рекомендації щодо направлення на навчання кращих студентів для продовження освіти у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації, що входять до складу навчального комплексу, а також в магістратурі. Звіт про роботу державної комісії подається директору вищого навчального закладу в двох примірниках не пізніше двох днів після закінчення роботи.

4.3. Підсумки роботи державної комісії та розроблені заходи щодо усунення недоліків та підвищення якості підготовки студентів обговорюються на засіданнях випускової кафедри (циклової комісії), педагогічній раді вищого навчального закладу.

Пропозиції голови державної комісії щодо вдосконалення навчальног опроцесу та поліпшення якості підготовки фахівців направляються в відділення, де відповідним кафедрам (цикловим комісіям) надається доручення з розробки заходів щодо усунення недоліків, виявлених державною комісією, та впровадження пропозицій щодо підвищення якості підготовки фахівців.

4.4. Узагальнені результати проведення державних екзаменів з переліком характерних недоліків у підготовці фахівців та вжитих заходів щодо удосконалення роботи кафедр (циклових комісій) і відділень разом з річним звітом надсилаються до вищого органу управління вищим навчальним закладом.

 

 

 

 

ГЛОСАРІЙ

 

А

 

Апеляція - оскарження прийнятих постанов, рішень особами, яким воно завдає шкоди або які сприймають їх як несправедливі, протизаконні. Апеляція подається в інстанцію, вищестоящу стосовно тієї, котра прийняла рішення.

 

Апеляційна комісія - орган, що створюється для розгляду апеляцій випускників (студентів) з питань порушення процедури проведення іспитів або непогодження з виставленими балами (оцінкою).

 

Г

 

Голова державної комісії - особа, що керує комісією, призначається міністерствами та відомствами, яким підпорядковані відповідні вищі заклади освіти, за поданням їх ректорів (директорів).

 

д

 

Державна атестація - це форма підсумкового контролю, що проводиться на завершенні певного освітньо-кваліфікаційного рівня з метою визначення фактичної відповідності підготовки випускників нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам.

 

Державний іспит - це форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу, що проводиться як контрольний захід.

 

Державна екзаменаційна комісія - тимчасовий орган у навчальному закладі третього і четвертого рівнів акредитації, який створюється для організації та проведення державних іспитів.

 

Державна кваліфікаційна комісія - тимчасовий орган у навчальному закладі першою і другого рівнів акредитації, що створюється для організації та проведення державних іспитів.

 

М

 

Метод проведення іспитів - це сукупність прийомів і засобів, необхідних для визначення рівня і якості засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни.

 

Ч

 

Член державної комісії - особа, що входить до складу комісії.