ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ

 

ПВНЗ «Медичний коледж»

 

напрям підготовки: 1201 «Медицина»

 

 

Тернопіль 2015

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про відділення ПВНЗ «Медичний коледж» розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту та Статуту ПВНЗ «Медичний коледж».

1.2. Відділення є самостійним організаційним і навчально-науковим підрозділом, який входить до структури ПВНЗ «Медичний коледж».

1.3. Циклова комісія — структурний навчально-методичний підрозділ відділення, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з кількох споріднених навчальних дисциплін.

 1.4. Відділення здійснюють підготовку студентів зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа»,  5.12010101 «Лікувальна справа»,  5.12010105 «Акушерська справа», 5.12010104 «Стоматологія», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична».

1.5. Відділення створюється, реорганізується чи припиняє свою діяльність наказом директора ПВНЗ «Медичний коледж».

1.6. У своїй діяльності відділення керується Законами України «Про освіту», „Про вищу освіту" та нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, організаційно-розпорядчими документами ПВНЗ «Медичний коледж».

1.7. Право на реалізацію освітньої діяльності відділення має з моменту отримання ліцензії на відповідні спеціальності.

 1.8. Зміст та регламентацію роботи відділення визначають річні плани роботи відділення.

 

ІІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

 

2.1 Основними завданнями відділення є:

 - підготовка молодших спеціалістів відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої освіти;

- забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців;

 - співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців з галузі знань 1201 Медицина;

- створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

- координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілями відділення;

 - поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально- технічної бази відділення.

2.2 Основними напрямками діяльності відділення є:

- реалізація Галузевих стандартів вищої освіти, розробка навчальних, робочих програм у відповідності до потреб навчального процесу;

- здійснення профорієнтаційної роботи, сприяння працевлаштуванню випускників;

- інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій;

 - інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності студентів, визначення баз проходження навчальних та виробничих практик студентів відділення;

 - забезпечення ефективної діяльності викладачів циклових комісій професійної та практичної підготовки, стабільності та наступності поколінь науково-педагогічних кадрів, створення умов для росту їх професійної майстерності;

- підвищення результативності науково-дослідної діяльності викладачів циклових комісій та науково-пошукової роботи студентів;

- формування органів студентського самоврядування та  сприяння їх роботі;

- удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю, посилення ролі керівників груп у процесі виховання студентів.

 

ІІІ. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ

 

3.1. відділення має такі права і повноваження:

- сприяння формуванню кадрового складу та штатного розпису відділення;

- здійснення повного циклу навчально-наукової та виховної роботи;

- ухвалення навчальних планів, робочих навчальних планів та навчальних програм із дисциплін спеціальностей відділення;

- розробка планів видання навчально-методичної літератури;

- формування розкладу занять спільно з заступником з навчальної роботи;

- контроль за виконанням графіку навчального процесу та розкладу навчальних занять, які проводяться зі студентами відділення;

 - допуск студентів до екзаменаційної сесії та державної атестації;

- переведення студентів на наступний курс, продовження термінів складання сесій, надання академічних відпусток;

- технічне забезпечення навчального процесу на відділенні;

- визначення баз для проведення практик, організація та контроль проведення практик;

- профорієнтаційна підготовка абітурієнтів;

- підвищення кваліфікації спеціалістів;

- організація виховної роботи зі студентами, в тому числі в гуртожитку;

- формування пропозицій щодо складу приймальної комісії;

- ініціювання проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;

- інформаційно-рекламна діяльність;

- проведення заходів із безпеки життя і здоров'я студентів та співробітників при проведенні навчальних занять укабінетах відділення.

 

 

 

ІV. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛЕННЯ

 

 4.1. Керівництво відділенням здійснює завідувач відділення. Завідувач відділення призначається на посаду директором навчального закладу з числа викладачів, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

 4.2. Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

 4.3. Координація робіт щодо планування та підготовки навчальних посібників і методичних вказівок із дисциплін, що входять до складу відділення;

4.4. Складання графіків навчального процесу, розкладу міжсесійної роботи;

4.5. Організація екзаменаційної сесії та контроль за її проведенням;

4.6.Організація переведень з інших навчальних закладів, поновлення раніше відрахованих студентів;

4.7. Складання звітів встановленої форми;

4.8. Контроль присутності студентів на заняттях;

4.9. Підготовка документації для роботи державних екзаменаційних комісій;

4.10. Підготовка документації для проведення інтегрованого тестового іспиту Крок М;

4.11. Проведення нарад зі старостами академічних груп (сгаростатів), зборів зі студентами з питань організації навчального процесу;

4.12.Формування академічних груп, призначення старост академічних груп, контроль за веденням журналів обліку роботи академічної групи;

4.13. Підготовка та оформлення екзаменаційних відомостей та журналів успішності;

4.14.Підготовка наказів: щодо оформлення академічної відпустки, зміні прізвища, продовження терміну складання сесії, відрахування з числа студентів, про допуск до складання державної атестації, присвоєння кваліфікації, тощо;

4.15. Підготовка розпоряджень про переведення студентів на наступний курс;

4.16. Контроль за своєчасною сплатою вартості навчання студентами контрактної форми навчання;

 

V.ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН

 

5.1. На відділенні організовуються циклові комісії, які очолюють голови комісій;

5.2. Основним завданням циклової комісії є об’єднання зусиль усього колективу відділення на забезпечення високої якості підготовки фахівців і на подальший розвиток навчально-виховної роботи;

5.3.Визначення загальних напрямів наукової діяльності;

5.4.Ухвалення навчальних робочих програм;

5.5.Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на відділенні;

5.6.Організація роботи студентських гуртків із дисциплін професійної та практичної підготовки, узагальнення результатів науково-дослідної роботи викладачів та студентів;

5.7.Організація та проведення тижнів циклової комісії, науково- практичних конференцій тощо.

 

VІ. СТУДЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ

 

 6.1. До числа студентів відділення зараховуються особи відповідно до чинних правил прийому до ПВНЗ «Медичний коледж». Навчання студентів здійснюється на денній формі навчання.

6.2. Студенти беруть участь у діяльності відділення та мають права, передбачені чинним законодавством. Студенти можуть створювати органи самоврядування та приймати рішення в межах їх компетенції.

6.3. Основні завдання органів студентського самоврядування відділення:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, об'єднань за  інтересами;

 - організація співробітництва зі студентами інших відділень, з молодіжними організаціями;

 - сприяння працевлаштуванню випускників.

 6.4. Студенти зобов'язані у встановлені строки виконувати навчальні плани та дотримуватися вимог щодо організації навчального процесу. За невиконання навчальних планів за семестр з неповажних причин, а також за порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу студенти відраховуються з навчального закладу за наказом директора.

 

 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВІДДІЛЕННЯ

 

7.1. Контроль за діяльністю відділення здійснює директор та заступники директора ПВНЗ «Медичний коледж».