Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Изображение.TIF

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Приватного вищого навчального закладу

«Медичний коледж» у 2011 році

(ДОПОВНЕННЯ)

 

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж з підготовки фахівців за напрямом 1201 Медицина зі спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» (бакалавр) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія НІ-ІІ № 204010 від 13.07.2006р.термін дії до1.07.2012р.

 

І. Загальні положення

      

1. Пункт 1.2 розділу І викласти у такій редакції:

   До Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» приймаються громадяни України та іноземці а також особи без громадянства, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

1. Розділ ІІ доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань (екзаменів, співбесіди)

23–31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

 25 серпня 2011 року

 

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа») з терміном навчання три роки за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2. Пункт 2.3 вважати відповідно пунктом 2.4

      

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Розділ ІV доповнити новим пунктом 4.2 такого змісту:

 4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

      

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у

 вищий навчальний заклад

 

1. Пункт 5.1 розділу V викласти у такій редакції:

 5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж, у якій вказують напрям підготовки при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціальність при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

2. Пункт 5.2 викласти у такій редакції:

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

3. Пункт 5.3. викласти у такій редакції:

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

 

1. Доповнити розділ VІ новим пунктом 6.6. такого змісту:

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3, які є обов’язковими. Один з предметів є профільним.

2. Доповнити розділ VІ новим пунктом 6.7. такого змісту:

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Середній бал документа про здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

3. Доповнити розділ VІ новим пунктом 6.8. такого змісту:

6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, оцінюються за 12-бальною шкалою.

4. Пункти 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, вважати відповідно пунктами 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12

 

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»

( Доповнити правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» новим розділом XVI «Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж»» такого змісту:)

 

16.1. До Приватного вищого навчального закладу приймаються іноземці та особи без громадянства без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Навчання іноземців які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на заочну (дистанційну) форму навчання у Приватному вищому навчальному закладі «Медичний коледж» проводиться українською, англійською і російською мовами за вибором вступника за спеціальностю 6. 120101 «Сестринська справа» галузь знань 1201 «Медицина» на відділенні для іноземних громадян.

 

16.2. Реєстрація абітурієнта

1. Для реєстрації абітурієнту потрібно ввійти на таку електронну адресу: http://medcollege.te.ua/ З’явиться головна сторінка web–порталу Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

2. В головному меню ліворуч потрібно відшукати   розділ Центр дистанційного навчання та вибрати  посилання Електронна реєстрація абітурієнтів, яка запропонована на українській, російській та англійській мовах. Для англомовних абітурієнтів реєстрація здійснюється на англомовній версії Веб-порталу.

3. Відкривши сторінку Електронна реєстрація абітурієнтів абітурієнт проводить реєстрацію особи ( вказавши Прізвище, Ім'я, По батькові, E-mail, Адресу, Телефон).

 

16.3. Прийом документів

1. Прийом документів у іноземних громадян (громадян Америки) здійснюється, згідно договору,  корпорацією International Career Consulting Inc., сертифікат від 12.06.1997 року, зареєстрованою в штаті Нью-Йорк, США (з 1 липня по 22 липня (включно) 2011 року).

2. При наявності вакантних контрактних місць, за рішенням директора Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», Приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів до 25 серпня.

3. Вступники, які зареєструвалися у розділі Електронна реєстрація абітурієнтів, отримують на вказаний ними власний E-mail   електронний пакет документів для вступників, персональний пароль та логін доступу до порталу медичного коледжу на час вступних випробувань.

 

16.4. Електронний пакет документів для вступника (іноземного громадянина)

1.     Угода (контракт).

2.     Сертифікат або диплом про освіту або його копію, завірену в установленому порядку (юридично).

3.     Дозвіл або ліцензію на право працювати медичною сестрою (екзаменаційний сертифікат NCLEX або CGFNS), або його копію, завірену в установленому порядку (юридично).

4.     Свідоцтво про народження або його копію, завірену в установленому порядку (юридично).,

5.     6 фотокарток розміром 3´4 см.

6.     Сертифікат про стан здоров'я.

7.     Паспорт.

 

Документи можуть подаватися особисто контрактеру, або представнику приймальної комісії, який знаходиться у США. Документи також можуть направлятися по факсу або електронною поштою з обов’язковою відправкою паперових носіїв на адресу Приймальної комісії. На підставі поданих документів Приймальна комісія Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж приймає рішення про допуск іноземних громадян та осіб без громадянства до вступних випробувань.

 

16.5. Правила проходження вступних випробувань для вступника (іноземного громадянина)

1. До вступних випробувань допускаються особи, які надали приймальній комісії повний пакет документів вступника.

2. Для конкурсного відбору вступників (іноземних громадян) за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр на дистанційну форму навчання передбачена співбесіда в режимі On-Line у системі “Skype”.

3. Приймальна комісія призначає дату і час співбесіди. Дана інформація  відправляється абітурієнтам на вказаний ними власний E-mail не пізніше двох тижневого терміну до початку випробувань.

 

Після зарахування на навчання іноземці та особи без громадянства подають оригінали документів до приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» за результатами співбесіди з основ сестринської справи на українській, російській чи англійській мові (за вибором вступника) та на підставі укладеного договору. Оцінка знань здійснюється за  шкалою: «зараховано», «не зараховано».

У разі позитивного складання вступних випробувань абітурієнт рекомендується приймальною комісією до зарахування. На підставі рішення приймальної комісії та наявності оплати за навчання видається наказ директора про зарахування його до Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» з укладанням договору про навчання.

16.6. Навчання іноземців здійснюється на контрактній основі. Оплата за навчання іноземцями, а також особами без громадянства проводиться у доларах США на валютний рахунок Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж».

2.Розділи XVI, XVII відповідно вважати розділами XVII, XVIIІ.

 

 

 

Додаток 1 до доповнення до  правил прийому до

Приватного  вищого навчального закладу «Медичний коледж»

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Наймену-

вання

Код

Назва

Денна

форма навчання

 

Заочна

дистанційна

форма

навчання

Денна форма навчання

Заочна дистанційна форма навчання

Денна форма навчання

 

Заочна дистанційна форма навчання

1201

«Медицина»

6.120101

«Сестринська справа»

30

-

1 рік

 

10.856*

 

1201

«Медицина»

6.120101

«Сестринська справа»

-

200

-

2 роки

-

12.000**

* - для випускників Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» встановлюються знижки (пільги) по оплаті за навчання при здобутті освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 6.120101 «Сестринська справа»

** - для іноземних громадян, вступників Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж», при здобутті освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 6.120101 «Сестринська справа» за дистанційною формою навчання оплата проводиться у доларах США на валютний рахунок ПВНЗ «Медичний коледж» в терміни і сумі відповідно до Договору про надання освітніх послуг по курсу Національного банку України на день оплати.

 

У межах загального ліцензованого обсягу: 30 чол.

Ліцензований обсяг та кількість місць для прийому іноземних громадян: 200 чол.

 

 

Додаток 2  до доповнення до  правил прийому до

Приватного  вищого навчального закладу «Медичний коледж»

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на четвертий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

За денною формою навчання

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

«Сестринська справа»

5.12010102

6.120101

«Сестринська справа»

ІV

1 рік

30

 

За заочною (дистанційною) формою навчання

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

«Сестринська справа»

5.12010102

6.120101

«Сестринська справа»

ІV

2 роки

200

 

 

Додаток 3 до доповнення до  правил прийому до

 Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

Перелік вступних екзаменів

для вступників на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста денної форми навчання:

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Сестринська справа»

6.120101

не встановлюється

1. Українська мова

 

6

2. Основи сестринської справи

Профільний

6

 

для вступників на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для іноземних громадян заочної (дистанційної) форми навчання:

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік вступних екзаменів

(співбесіда)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

(Оцінка знань здійснюється за  шкалою: зараховано», «не зараховано»)

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Сестринська справа»

6.120101

не встановлюється

Основи сестринської справи

Профільний

«зараховано»

 

 

 

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                   Федорків Г. Я.